ORGANIZATOR  FESTIWALU

Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża, tel./fax. (86) 216 59 55, (86) 473 55 66, www.teatrlomza.pl, e-mail: sekretariat@teatrlomza.pl

Dyrektorem Festiwalu jest Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

TERMIN I MIEJSCE

XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2018 r. w Łomży. Spektakle będą prezentowane na scenie TLiA oraz w innych salach i przestrzeniach miejskich na terenie Łomży.

CELE FESTIWALU

 • Przegląd twórczości małoobsadowych zespołów teatralnych z kraju i zagranicy
 • Prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
 • Stworzenie forum wymiany doświadczeń, poglądów pomiędzy twórcami i publicznością
 • Konfrontacja zagranicznych teatrów z polskimi dokonaniami w dziedzinie sztuki lalkarskiej i teatru formy
 • Promocja dokonań polskich i zagranicznych zespołów teatralnych poprzez media, materiały reklamowe oraz uczestnictwo gości zagranicznych

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wojewoda Podlaski
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Prezydent Łomży
 • Starosta Powiatu Ziemskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA

Festiwal jest międzynarodowym przeglądem, w którym uczestniczyć mogą:

 • zawodowe teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne działające w kraju i za granicą
 • studenci wyższych szkół teatralnych.

W Festiwalu mogą być prezentowane przedstawienia w dowolnej technice i wypowiedzi teatralnej, spełniające następujące warunki:

 • spektakle małoobsadowe
 • ilość uczestników w poszczególnych zespołach nie może przekraczać 12 osób
 • czas trwania spektaklu nie może przekraczać 120 minut
 • warunki techniczne umożliwiają wystawienie przedstawienia na dowolnej scenie – portatywna

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 31.01.2018 r. Karty Zgłoszenia, płyty DVD  z zapisem zgłaszanego spektaklu, materiałów informacyjno-reklamowych /program, plakat, afisz/, informacji o spektaklu i teatrze oraz 5 fotografii zgłoszonego spektaklu. Kwalifikacja będzie dokonana przez Radę Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Festiwalu.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

 • zakwaterowanie w hotelu od dnia poprzedzającego Festiwal do jego zakończenia
 • wyżywienie na czas trwania Festiwalu
 • ryczałt za spektakl w wysokości 4.500 zł.
 • pomoc techniczną i niezbędne warunki do prezentacji przedstawienia
 • materiały promocyjne

Zaproszone zespoły przyjeżdżają na koszt własny.

JURY I NAGRODY

Festiwal ma formę konkursu. Przedstawienia oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Festiwalu. Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix – nagroda za najlepsze przedstawienie
 • Nagroda za reżyserię
 • Nagroda za scenografię
 • Nagroda za muzykę
 • Trzy równorzędne nagrody aktorskie

Ogólna kwota nagród ufundowanych przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów wynosi 12.000 zł. Dyrektor Festiwalu może upoważnić jury do ewentualnej zmiany wysokości nagród, przy czym ogólna suma nie  może być przekroczona. Organizatorzy dopuszczają także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz sponsorów. Zespoły uczestniczące w XXXI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA otrzymają dyplomy uczestnictwa.

ZOBOWIĄZANIA  UCZESTNIKÓW  FESTIWALU

Teatr uczestniczący w Festiwalu zaprezentuje jednokrotnie zgłoszony i zakwalifikowany spektakl  w ramach konkursu. Teatr uczestniczący w Festiwalu wyraża zgodę na dokonanie przez organizatorów i telewizję rejestracji fragmentów spektaklu oraz na bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach festiwalowych materiałów informacyjnych. Teatr jest również zobowiązany do wydelegowania swojego przedstawiciela na ceremonię zakończenia Festiwalu, a także uregulowania wszelkich należności  z tytułu praw autorskich.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zespół, który zgłosi udział w Festiwalu, otrzyma najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r. zawiadomienie o wyniku kwalifikacji. W czasie Festiwalu przewiduje się zorganizowanie imprez i spektakli towarzyszących. Udział obserwatorów odbywa się na zasadzie akredytacji, obejmującej koszty noclegów i karnetu. Wysokość akredytacji zostanie ustalona najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest wyrazem akceptacji i zobowiązuje teatr do podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu.

Dyrektor Festiwalu
Jarosław Antoniuk