Teatr Lalki i Aktora w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatrlomza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego teatrlomza.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.05.2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.09.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz narzędzi poprawiających dostępność, takich jak powiększanie tekstu, zwiększanie kontrastu, odwracanie kolorów i wyświetlanie w skali szarości.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Boratyński (marketing@teatrlomza.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze umiejscowione od frontu budynku (plac Niepodległości), drugie zaś od zaplecza budynku (ul. Zawadzka). Do wejścia frontowego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze budynku ulokowane jest wejście do windy, która umożliwia dostęp do sali widowiskowej oraz pomieszczeń biurowych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przy wejściu od drugiej strony budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa została wyposażona w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.