Zaproszenie do złożenia oferty – Mobilny Teatr
Łomża, 4 sierpnia 2020 r.


Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

Zamawiający Teatr Lalki i Aktora w Łomży z siedzibą w Łomży, pl. Niepodległości 14 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na zadanie pn. MOBILNY TEATR – ZAKUP SYSTEMÓW OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2020 r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem MOBILNY TEATR – ZAKUP SYSTEMÓW OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego /Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14 – sekretariat/ listownie lub osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego – Teatr Lalki i Aktora w Łomży, pl. Niepodległości 14, sala prób. Informacji w zakresie zamówienia udziela:

Marcin Sokołowski - elektroakustyk, 500 787 113, marcinsokol@op.pl
Jarosław Antoniuk - Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, 86 216 59 55, 604 962 265, teatrlomza@hi.pl

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jarosław Antoniuk – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży

4.8.2020