Zamówienie publiczne • BIP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł

Zamawiający Teatr Lalki i Aktora z siedzibą w Łomży, pl. Niepodległości 14 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na: Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży, zgodnie z załączonym w zaproszeniu w formie załącznika projektem techniczno-wykonawczym oraz przedmiarem robót przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia do 22.07.2022

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i okres gwarancji 3 lata. Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@teatrlomza.pl do 13.04.2022 do godz. 12:00, wpisując w temacie wiadomości - Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.04.2022 o godz. 12:15. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Waldemar Paprocki – Inspektor Nadzoru (602714577) oraz Jarosław Antoniuk – Dyrektor Teatru (604962265)

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

29.3.2022