KONTRASTY • WYSTAWA KOLAŻY JULIJI SKURATOVEJ (LITWA)

Cykl kolaży Julii Skuratowej wyróżnia się całością tematyczną i głębią semantyczną. Pomimo różnorodności kompozycyjnej prace artystki łączy aspekt wizualny – RYSUNKI. Każdy rysunek jest swego rodzaju modelem, uogólnionym obrazem, diagramem, który może być przełożony na realny obiekt. A następnie w procesie realizacji pozornie abstrakcyjny kontur otrzymuje swoje ucieleśnienie w materiale, zamieniając się w konkretny przedmiot – pewien rezultat ludzkiego życia. Skuratova wizualizuje ukrytą semantykę rysunków poprzez ich kontrastowe zestawienie w kompozycjach kolażowych. Wzory odzieży dziecięcej i rysunki zabawek dziecięcych prowokacyjnie łączy z rysunkami sprzętu wojskowego. Zatem parametry życia i śmierci właściwe każdemu ze schematów stają się oczywiste. Zderzenie kontrastujących semantycznie elementów niesie za sobą realny antywojenny patos całego cyklu i aktualność twórczej wypowiedzi artystki. Każdy element cyklu kolaży – rysunek – ma nie tylko wyrazisty potencjał wizualny i semantyczny, ale także teatralny. Prace mogą tworzyć pewną narrację, opowiadanie, historię, którą można zrealizować zarówno w przedstawieniach dramatycznych, jak i lalkowych. Metafora wizualna schematu rysunkowego pozwala stworzyć obraz scenograficzny, czy sceniczny o wyrazistej dramaturgii.

Valerij Panasiuk (Ukraina)

Julia Skuratova’s series of collages are distinguished by their thematic completeness and semantic depth. Despite the compositional diversity, the artist’s works are united by a visual aspect – FIGURES. Each drawing is a kind of model that can be transformed into a real object. Skuratova visualizes the hidden semantics of drawings through their contrasting composition in collage works. She provocatively combines patterns of children’s clothing and drawings of children’s toys with illustrations of military equipment. Thus, the parameters of life and death become obvious. The clash of semantically contrasting elements carries the real anti-war pathos of the entire series and the timeliness of the artist’s creative statement. Each element of the collage-drawing series has not only a distinct visual and semantic potential, but also a theatrical one. These works can create a certain narrative, a story, which can be realized in both dramatic and puppet performances. The visual metaphor of the drawing scheme makes it possible to create a scenographic or stage image with an expressive drama.

Valerij Panasiuk (Ukraine)


Bilety na spektakle dostępne w Biurze Organizacji Widowni oraz za pośrednictwem platformy Bilety24.

Rezerwacje i wejścia grupowe: 86 216 31 93, 666 383 704.

Data

środa - 05.06.2024

Czas

17:00 - 18:00

Lokalizacja

Łomża • Galeria "Pod Arkadami"
Kategoria
33 MFT WALIZKA

Organizator

33 MFT WALIZKA

Komentowanie jest wyłączone

Translate